BG

EN

  • 1
  • 2
  • 3

Юридически статут и обща информация

Дружеството е регистрирано въз основа на Решение на Софийски градски съд от 27.08.1996 г. по фирмено дело № 10746/96. и е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121141902.

“Силвикс” ООД е включено в списъка на регистрираните одитори, утвърден от зам. Председателя, ръководещ Управление Застрахователен надзор към Комисията за финансов надзор, с което е упълномощено да извършва одити на застрахователни дружества.

"Силвикс" ООД се представлява от тримата съдружници заедно и поотделно.

Виолета Петрова Михайлова – дипломиран експерт-счетоводител, дипл. № 0059/1992 г., регистриран одитор № 059, притежава 60% от дружествените дялове

Румяна Петкова Василева – дипломиран експерт-счетоводител, дипл. № 0396/1997 г., регистриран одитор № 396, притежава 10% от дружествените дялове

Асен Петров Банков – управител, притежава 30% от дружествените дялове